งานบริการจ่ายยา &

งานเภสัชกรรมคลินิก

- งานบริการผู้ป่วยนอก
- งานบริการผู้ป่วยใน
งานบริหารเวชภัณฑ์
งานคลังเวชภัณฑ์
งานผลิตยา
งานเภสัชสนเทศ
งานพัฒนาคุณภาพ
 
 
 
ระบบยาหน้างาน: HAD monitoring
Alarm Point: ผู้ใหญ่
Alarm Point: เด็กโต

Alarm Point: ทารกแรกเกิด

แนวทางการให้ Vitamin K ในผู้ป่วยใช้ยา Warfarin ที่มีค่า INR สูง/ เลือดออกผิดปกติ
Heparin Infusion Order Form
ระบบยาที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การส่งสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Antibiotics Smart use: ASU)
ความสอดคล้องต่อเนื่องในการใช้ยา
การติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา
การปรับวงรอบการให้ยา เข้าสู่วงรอบปกติ
(ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล)
 การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากยา
  การติดตามปฏิกิริยาระหว่างยา Quinolones
The best practice: การบริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารยาทางสายยาง
การบริหารยาฉีดในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
การบริหารยาฉีดในหอผู้ป่วยเด็กโต
 การบริหารยาฉีดในหอผู้ป่วยไอซียูเด็กแรกเกิด
ข้อมูลยาฉีดที่มีการเผยแพร่ในโรงพยาบาล
การเก็บรักษายา multiple dose, antiseptics
>> ส่งเมล์ถึงผู้ดูแลระบบ
>> เชื่อมโยงข้อมูลยา
      * MIMS.com
      * Pubmed.com
      * CDC.gov
      * Drugs.com
      * http://scm.gpo.or.th/vmi/

>> คู่มือเรื่องยา
ยากลุ่มเสี่ยงสูง

อาการอันไม่พึงประสงค์จากยา
ปฏิกิริยาระหว่างยา
ข้อมูลยาสำหรับประชาชน
ข้อมูลยาสำหรับทีมสหวิชาชีพ
สารพิษ

สารทึบรังส

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์
การจัดการ Extravasation จากยา
การทำ desensitization ยา
Antibiotic Alert:
 
ยาฉีด insulin ในบัญชียา รพ.
ยา emergency
ยา extemporaneous
           preparation

ยารูปคล้ายเสียงคล้อง(LASA)
อัตราเร็วในการให้ยาฉีด
การเก็บรักษาวัคซีน
คู่มือเฝ้าระวังสารเคมีสำรอง
           ในโ
รงพยาบาล
การบริหารยา small dose

วงรอบการบริหารยาฉีด
Fatal drug interaction

     
โครงการ RDU http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/node/10362
     
     
     

* กิจกรรมพัฒนาชุมชนฉลาดใช้ยา ระยะ ที่ 1 ถึง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553-2557)

     
* กิจกรรมชุมชนฉลาดใช้ยา ระยะ 4 (พ.ศ. 2558-2559)    

งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมในประเทศ/นานาชาติระดับอาเซียน
RDU & DIS NEWSLETTER

   
รูปแบบยา
การปรับขนาดยา Antibiotics ในผู้ป่วยโรคไต
เว็บไซต์ VMI Vaccine
 
ค่านิยมขององค์กร
หมั่นเรียนรู้พัฒนา
รักษาวินัย
ใส่ใจผู้รับบริการ
ทำงานเป็นทีม
สถิติเยี่ยมชม  ครั้ง  
 
 วิสัยทัศน์  กลุ่มงานเภสัชกรรม
งานเภสัชกรรมได้มาตรฐาน
บริการด้วยน้ำใจ เทคโนโลยีทันสมัย
ใส่ใจสุขภาพประชาชน

เข้าสู่ระบบล็อกอิน
สมัครสมาชิกที่นี่